Rijen met zonnepanelen op Zonnepark Wieringermeer

Advies lokale energie transitie

Het team Lokale Energie van HVC adviseert aandeelhoudende gemeenten en waterschappen bij het formuleren, faciliteren, uitvoeren, monitoren en evalueren van lokaal of regionaal energie- en klimaatbeleid op het gebied van zon, wind en warmte projecten. Wij schrijven adviesrapporten en geven presentaties voor colleges van B&W, gemeenteraden en publieksbijeenkomsten.

Wat wij doen

We hebben een ruime ervaring in het ontwikkelen van nieuwe warmtenetten, op basis van duurzame en innovatieve warmtebronnen (waaronder energie uit oppervlaktewater en aardwarmte), en het uitbreiden en verduurzamen van onze bestaande warmtenetten. Ook bieden we campagnes aan om de lokale energietransitie te versnellen, organiseren we participatie projecten voor zon en wind en dragen we bij aan de herontwikkeling van voormalige stortplaatsen. Hieronder staat ons uitgebreide aanbod.

Ons uitgebreide aanbod.

Algemeen 

 • Beleidscontext: schetsen, trends, (nieuwe) kansen en dilemma’s in lokaal energie- en/of klimaatbeleid
 • Formuleren van een lokale energie- of klimaatvisie en strategie (algemeen en per sector/thema)
 • Effecten van voorgenomen maatregelen: doorrekenen effect van voorgenomen maatregelen (bijvoorbeeld: bij 500 woningen twee labelsprongen maken of plaatsing van 10.000 zonnepanelen) op eerder geformuleerde beleidsdoelen
 • Routekaarten: vertalen van visie en strategie in doelen, maatregelen en acties (algemeen en per sector/thema)
 • Belanghebbende analyse: in kaart brengen lokale belanghebbenden en hun belangen
 • Belanghebbenden dialoog: inrichten en faciliteren van een samenwerkingsstructuur (inclusief taakstelling en spelregels)
 • Monitoren van de voortgang van het lokaal energie- en klimaatbeleid, zoals prestaties op het gebied van energiegebruik, besparing en duurzame opwek
 • Evaluatie: het interpreteren van monitoringresultaten en aandragen van aanvullende of alternatieve beleidsoplossingen om doelstellingen te realiseren

Zon

 • Analyse zon: brengt de kansen en potenties van zonne-energie in de gemeente of regio in kaart en presenteert deze in overzichtelijke infographics (informatie tekeningen)
 • Haalbaarheidstoets zon: voor kansrijk geachte locaties onderzoeken we de geschiktheid van de dakconstructie, netaansluiting en de oriëntatie van het dak (technische schouw). We onderzoeken de eigendom en beschikbaarheid van het pand, regelgeving, subsidiemogelijkheden, energetische en financiële rentabiliteit van de businesscase. We geven aan hoeveel panelen er geplaatst kunnen worden en wat ze opleveren.
 • Financiële mogelijkheden zon: we adviseren gemeenten en anderen over financieringsmogelijkheden en uitvoeringsmodaliteiten van zonprojecten. Wij verzorgen ook de aanvraag van SDE+ subsidie.

 

HVC en Afvalzorg werken via Energiezorg BV samen in de herontwikkeling van voormalige stortplaatsen. Wij brengen voor gemeenten de mogelijkheden in kaart van zonneparken op deze zogenaamde NAVOS-locaties. Vaak wordt dit gecombineerd met andere functies zoals recreatie en/of educatie. Voor gemeenten is dit aantrekkelijk omdat de stortplaatsen dan geen geld meer kosten, maar geld opleveren en bijdragen aan lokale duurzame energie doelstellingen.

Warmtetransitie

 • Haalbaarheidsonderzoek warmtenet: we onderzoeken of een warmtenet technisch en ook economisch haalbaar is; én of het maatschappelijk gezien de meest verantwoorde oplossing is
 • Bronnenstudie: waaronder aardwarmte en energie uit oppervlakte water; lokale warmte kan via verschillende bronnen gewonnen worden. Aardwarmte en aquathermie worden door HVC gezien als meest duurzame bronnen. Bij aardwarmte wordt warmte uit diepe watervoerende aardlagen gehaald. Bij aquathermie wordt warmte gewonnen uit oppervlaktewater (TEO: Thermische energie uit Oppervlaktewater), uit afvalwater (TEA) of uit drinkwater (TED)
 • Realisatie warmteproject: als een warmtenet de oplossing blijkt te zijn om van ‘gas los’ te komen, wordt een warmteinfrastructuur gerealiseerd die de warmte uit de duurzame bron via transportnetten vervoert naar gebouwen van afnemers. Dit kunnen woningen zijn, of utiliteitsgebouwen als zwembaden, scholen of zorginstellingen.