Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Samen versnelling realiseren

in de lokale energietransitie

Advies en onderzoek

Lokale Energie adviseert aandeelhouders bij het formuleren, faciliteren, uitvoeren, monitoren en evalueren van lokaal of regionaal energie- en klimaatbeleid. Wij schrijven adviesrapporten en geven presentaties voor colleges van B&W, gemeenteraden en publieksbijeenkomsten.

Onze adviesproducten hebben betrekking op advisering algemeen: beleidscontext, visie en strategie, effecten doorrekenen, routekaart, monitoren en evaluatie. Advisering zonproducten: quickscan zon, haalbaarheidstoets zon en financiële modaliteiten zon. Ook biedt HVC campagnes aan om de lokale energietransitie te versnellen, organiseren van een postcoderoosregeling en tot slot dragen wij bij aan de herontwikkeling van voormalige stortplaatsen (NAVOS). Zie onderstaand ons uitgebreide aanbod. 

algemeen (antwoord verborgen)

 • Beleidscontext: schetsen, trends, (nieuwe) kansen en dilemma’s in lokaal energie- en/of klimaatbeleid;
 • Formuleren van een lokale energie- of klimaatvisie en strategie (algemeen en per sector/thema);
 • Effecten van voorgenomen maatregelen: doorrekenen effect van voorgenomen maatregelen (bijvoorbeeld: bij 500 woningen twee labelsprongen maken of plaatsing van 10.000 zonnepanelen) op eerder geformuleerde beleidsdoelen;
 • Routekaarten: vertalen van visie en strategie in doelen, maatregelen en acties (algemeen en per sector/thema);
 • Stakeholderanalyse: in kaart brengen lokale sleutelactoren en hun belangen;
 • Stakeholderdialoog: inrichten en faciliteren van een samenwerkingsstructuur (inclusief taakstelling en spelregels);
 • Monitoren van de voortgang van het lokaal energie- en klimaatbeleid, c.q. prestaties op het gebied van energiegebruik, besparing en duurzame opwek;
 • Evaluatie: het interpreteren van monitoringresultaten en aandragen van aanvullende of alternatieve beleidsoplossingen om doelstellingen te realiseren.

zon (antwoord verborgen)

 • Quickscan Zon: brengt de kansen en potenties van zonne-energie in de gemeente of regio in kaart en presenteert deze in overzichtelijke infographics;
 • Haalbaarheidstoets Zon: voor kansrijk geachte locaties onderzoeken we de geschiktheid van de dakconstructie, netaansluiting, oriëntatie van het dak (technische schouw) en analyseren we de eigendom en beschikbaarheid van het pand, regelgeving, subsidiemogelijkheden, energetische en financiële rentabiliteit van de businesscase e.d. We geven aan hoeveel panelen er geplaatst kunnen worden en wat ze opleveren.
 • Financiële modaliteiten Zon: we adviseren gemeenten en anderen over financieringsmogelijkheden  en uitvoeringsmodaliteiten van zonprojecten. Tevens verzorgen wij de aanvraag van SDE+ subsidie;

overige advisering (antwoord verborgen)

 • Campagnes: gemeenten willen (kilo)meters maken om de lokale energietransitie te versnellen, ambities in concrete projecten vertalen en burgers en bedrijven mobiliseren. Wij ontwerpen campagnes om specifieke doelgroepen te bereiken en mobiliseren en wij ontwikkelen proposities en arrangementen ten behoeve van die doelgroepen.
 • De postcoderoosregeling biedt (onder andere aan energiecoöperaties) de mogelijkheid om een belastingkorting door te berekenen aan hun afnemers (eerst 7,5 cent per kWh, inmiddels 9 cent), wat zorgt voor meer financieringsruimte voor lokale energieprojecten. Die afnemers kunnen alleen gezocht worden in de zogenoemde postcoderoos: het viercijferige postcodegebied waarin de productie-installatie staat, plus alle direct aangrenzende postcodegebieden. De regeling is complex en niet iedere coöperatie kan ermee uit de voeten. HVC Lokale Energie kan helpen.
 • HVC en Afvalzorg werken via Energiezorg BV samen in de herontwikkeling van voormalige stortplaatsen. Wij brengen  ten behoeve van gemeenten de mogelijkheden in kaart van zonneparken op deze zgn. NAVOS-locaties. Vaak wordt dit gecombineerd met andere functies zoals recreatie en/of educatie. Voor gemeenten is dit aantrekkelijk omdat de stortplaatsen dan geen geld meer kosten maar geld opleveren en bijdragen aan lokale duurzame energie doelstellingen.