Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Jaarverslag 2017: Meer duurzame energie en betere afvalscheidingsresultaten

vrijdag 06 april 2018

Jaarverslag 2017: Meer duurzame energie en betere afvalscheidingsresultaten

Met de boring naar geothermie in het Westland, de officiële ingebruikname van offshore windpark Gemini en de voorscheidingsinstallatie zijn in 2017 belangrijke stappen gezet die een bijdrage leveren aan het streven van HVC om samen toe te werken naar een circulaire maatschappij, waarin energie duurzaam wordt opgewekt en grondstoffen behouden blijven voor hergebruik en recycling.

Meer duurzame energie
De totale duurzame energieproductie bedroeg in 2017 1191 GWh (2016: 927 GWh), de hoogste jaarproductie tot nog toe en een toename van bijna 30% t.o.v. 2016. Deze toename is met name toe te schrijven aan de energieproductie van offshore windpark Gemini, dat in mei 2017 officieel in gebruik genomen is.
De beweging om Nederland van het aardgas af te krijgen wordt steeds groter. HVC heeft als kerntaak om haar gemeenten en waterschappen als partner te ondersteunen bij de transitie ‘Van Gas Los’. De warmtenetten in Dordrecht en Alkmaar zijn in 2017 verder uitgebreid, zowel in de aanleg als in de aansluiting van nieuwe bedrijven en huishoudens. Het warmtenet Alkmaar is sinds begin januari aangesloten op de bio-energiecentrale van HVC. Hierdoor is de geleverde warmte voor alle aangesloten huizen en gebouwen groen. Eind vorig jaar is het warmtenet door de branche daarom uitgeroepen tot het duurzaamste warmtenet van Nederland. In de komende periode wordt het warmtenet Alkmaar uitgebreid met een tracé richting tuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard. In Dordrecht werd onder het spoor door de verbinding gelegd tussen het centrum van Dordrecht en de wijk Krispijn, waardoor verdere uitbreiding van het warmtenet mogelijk is. Het warmtenet in Dordrecht is in oktober aangesloten op de afvalenergiecentrale van HVC.

In november is in het Westland de boring naar aardwarmte van start gegaan. De vraag naar aardwarmte in Westland is groot vanwege de productie van groente, fruit, planten en bloemen. Met aardwarmte kunnen kassen duurzaam verwarmd worden. Uit de boring is gebleken dat de Trias-aardlaag op 4 kilometer diepte niet geschikt is voor warmtewinning. Daarom wordt voor dit project warmte gewonnen uit de Onderkrijt-laag op circa  2,3 kilometer diepte.

Waardevolle grondstoffen
In het afgelopen jaar heeft HVC fors ingezet op het verbeteren van de afvalscheidingsresultaten in de gemeenten waar HVC de inzameling verzorgt. Door de verschillende afvalstromen apart in te zamelen kunnen deze als grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Het percentage brongescheiden inzameling is in 2017 gestegen naar 56% (2016: 53%).

Begin juli is de voorscheidingsinstallatie (VSI) in Alkmaar in gebruik genomen. Deze installatie sorteert onder andere  kunststoffen, drinkpakken, ferrometalen (ijzer) en (non) ferrometalen (aluminium) uit het afval afkomstig uit hoogbouw en binnenstedelijke gebieden. Er wordt hard gewerkt aan de noodzakelijke kwaliteit van de outputstromen. Het behalen van deze kwaliteit blijkt bij machinaal scheiden niet eenvoudig, maar is nodig om ook deze kunststoffen daadwerkelijk verkocht te krijgen als grondstof voor nieuwe producten.

Samen met Midwaste en Omrin bouwt HVC in Heerenveen een kunststofsorteerinstallatie (KSI).  De nieuwe installatie biedt de mogelijkheid om de groeiende hoeveelheid apart ingezameld kunststof verpakkingsafval en het machinaal gescheiden kunststof (uit de VSI) optimaal te sorteren en geschikt te maken voor hergebruik. Naar verwachting is de KSI komende zomer operationeel.

Meerwaarde voor waterschappen
In de slibverbrandingsinstallatie in Dordrecht werd in 2017 een recordhoeveelheid slib verwerkt (379 kton). Naast de eindverwerking van slib wil HVC op een aantal thema’s meerwaarde leveren voor de waterschappen, onder meer door concrete stappen te zetten om fosfaat terug te winnen uit vliegas en door zon- en windprojecten te realiseren op de terreinen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Financiële resultaten
Het nettoresultaat over 2017 bedroeg € 13,6 miljoen.

U kunt het jaarverslag 2017 hier downloaden.