Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Partijen verkennen benutten van omgevingswarmte- en koude Urk

Door lokaal energie uit oppervlaktewater en bron-/restwarmte uit de visverwerkende industrie te benutten kan op Urk het gebruik van aardgas worden verminderd en een aanzienlijke milieuwinst worden gerealiseerd. Op 15 november jongstleden heeft de gemeente Urk met vijf partijen een samenwerkingsverklaring getekend om de mogelijkheden van het toepassen van omgevingswarmte- en koude te verkennen. 

De partijen willen gezamenlijk bijdragen aan de warmtetransitie op Urk door het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen waaronder aardgas. Het betreft een samenwerking van gemeente Urk, Vereniging van Visgroothandelaren (VVU), technisch ontwerp en adviesbureau Collinq, waterschap Zuiderzeeland, Christelijke Woonstichting Patrimonium en HVC.

De gemeente Urk is bezig om voor haar woningen en bedrijven de kaders te bepalen hoe de warmtetransitie kan plaatsvinden. De Urker visindustrie beschikt over grote vriesinstallaties die enorm veel restwarmte produceren waar nu weinig of niets mee gebeurt. Hier ligt een kans gebruik te maken van rest-/bronwarmte van visverwerkende bedrijven. Het gemaal Vissering kan bovendien koude leveren. De zes partijen onderzoeken of het mogelijk om deze drie zaken op een rendabele manier aan elkaar te knopen binnen één project.

Urk bevindt zich in de unieke positie van het hebben van een sterk geconcentreerd cluster van visverwerkende bedrijven. Hier ligt een kans om gebruik te maken van de restwarmte van de visverwerkende bedrijven voor het verwarmen van woningen en bedrijven via een Urker bronnet. Deze visverwerkende bedrijven gebruiken bovendien koude dat geleverd kan worden via gemaal Vissering. Op deze wijze kan Urk bijdragen aan de klimaatdoelstellingen zonder dat dit invloed heeft op de fysieke leefomgeving.

Waterschap Zuiderzeeland daagt bij de renovatie van gemaal Vissering marktpartijen uit de best mogelijke oplossingen en ontwerpen te maken op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie. Nauw verbonden met de renovatie en verduurzaming van het gemaal is het faciliteren van het leveren van thermische energie (koude en/of warmte) uit oppervlaktewater.

Alle partijen brengen hun eigen expertise in bij de uitwerking van de verkenning. HVC trekt dit project, samen met de gemeente Urk. HVC brengt als energiebedrijf haar expertise in op het gebied van het gebruiken van energie en hun ervaring met warmtenetten. Het waterschap Zuiderland ziet mogelijkheden voor het leveren van energie uit water. De Vereniging van Visgroothandelaren Urk vertegenwoordigt een groep van zo’n 15 visverwerkende bedrijven die restwarmte kunnen leveren. Patrimonium heeft als vastgoedbezitter belang bij een goede  energietransitie van haar woningvoorraad. Coolinq is het adviesbureau dat met het initiatief is gekomen om restwarmte van visverwerkende bedrijven in te zetten voor de verwarming van woningen en bedrijven met gebruikmaking van energie uit oppervlaktewater.

Inmiddels zijn de zes partijen al bezig de mogelijkheden van het toepassen van omgevingswarmte- en koude te verkennen.