Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Reinigingsrecht voor bedrijven

Ieder bedrijf heeft afval...

… en dat afval moet worden afgevoerd. Bedrijven die geen afvalcontract hebben bij een erkende afvalinzamelaar betalen reinigingsrecht aan de gemeente. Dit op grond van de geldende verordening reinigingsrecht in de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht.

Volgens deze verordening moet bij alle bedrijven (o.a. winkels, praktijkruimten, kantoren, bedrijven aan huis), verenigingen, stichtingen, kerkelijke instellingen en buurtcentra reinigingsrecht worden geheven. Deze verordening is opgesteld om recht te doen aan het principe ´de vervuiler betaalt´. Wanneer bedrijven afval aanbieden, maar hiervoor niet zouden betalen, dan betalen huishou­dens hiervoor de rekening.

Als uw bedrijf reinigingsrecht betaalt, mag u voor uw bedrijfsafval gebruikmaken van de faciliteiten die de gemeente ook aan haar inwoners biedt. In dat geval moeten bedrijven - net als huishoudens - met respect voor de omgeving en het milieu de verschillende soorten afval apart aanbieden. Dit is belangrijk, want u bent zelf verantwoordelijk voor de wijze van aanbieden van uw afval. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de afvalstoffenverordening van uw gemeente.

Reinigingsrecht
Het reinigingsrecht wordt geheven door middel van een aanslag. Bedrijven die reinigingsrecht betalen krijgen een basis dienstverlening ten behoeve van de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (exclusief swill), restafval (exclusief grof vuil), oud papier en karton, glas en textiel. De volgende inzamelmiddelen of voorzieningen kunnen daarvoor worden gebruikt.

GFT- en Restafval
Gebruik hiervoor uw eigen minicontainer. Heeft u geen eigen minicontainer maar gebruikt u voor uw huishoudelijk afval een wijkcontainer of ondergrondse afvalcontainer, dan mag u deze ook gebruiken voor uw bedrijfsafval. Bedrijven die behoren tot categorie 1 mogen 2 zakken van 40 liter per week in de wijkcontainer stoppen en incidenteel 4 zakken (160 liter) per week. Heeft u meer afval neem dan contact op met de afdeling reinigingsrecht.

Oud papier en karton
Geef dit mee aan de vereniging die oud papier inzamelt of deponeer het in de daarvoor bestemde papiercontainer (minicontainer of wijkcontainer).

Glas
U kunt dit kwijt (van 08:00 tot 22:00 uur) in de diverse glascontainers.

Textiel
U kunt dit kwijt in de diverse kledingcontainers.

Overige
Alle overige afvalinzameling of -afgifte moet geschieden tegen betaling bij een erkende afvalinzamelaar.

Vrijstelling
Het recht wordt niet geheven van bedrijven waarvan de aard van de bedrijfsactiviteiten het aannemelijk maakt dat die bedrijven geen gebruik maken van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen en van bedrijven die een geldig contract met een erkende afvalinzamelaar kunnen overleggen. Om voor vrijstelling  in aanmerking te komen, moet een eigen verklaring c.q. controle-formulier ingevuld worden. Op grond van de door u verstrekte informatie wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor een vrijstelling. Deze eigen verklaring kunt u aanvragen op onderstaand adres:

HVC
Afdeling reinigingsrecht
Baanhoekweg 38
3313 LA  Dordrecht
tel.       : 078-6222132
e-mail   : reinigingsrecht@hvcgroep.nl

Bezwaar
Wanneer u niet in aanmerking komt voor vrijstelling dan ontvangt u van uw gemeente een aanslag reinigingsrecht. Deze aanslag kunt u ineens of in termijnen voldoen. Als u het niet eens bent met deze aanslag dan kunt u daartegen bezwaar maken. Bezwaren tegen deze aanslag moeten binnen zes weken na dagtekening van de aanslag schriftelijk worden ingediend bij HVC, Manager Operatie, Baanhoekweg 38, 3313 LA Dordrecht.

Een bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

  • Naam en adresgegevens;
  • Aanslagnummer;
  • Een duidelijke omschrijving van de reden van uw bezwaar;
  • Een kopie van de desbetreffende aanslag reinigingsrecht;
  • Dagtekening en ondertekening.

Voor vragen over het reinigingsrecht dan kunt u contact opnemen met afdeling reinigingsrecht van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 12.00 uur.