Kantoor HVC in Alkmaar met op de achtergrond de afval energie centrale en op de voorgrond een vijver.

Cameratoezicht protocol

HVC maakt gebruik van cameratoezicht op haar locaties om haar bedrijfseigendommen, collega’s en bezoekers op haar terreinen te beschermen. Hiervoor heeft HVC een protocol cameratoezicht. Lees meer over het gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.

doel van cameratoezicht

Voor HVC is het belangrijk dat haar medewerkers, bezoekers en andere derden die haar terreinen betreden een veilige werkomgeving wordt geboden. HVC past op haar locaties cameratoezicht toe ter bewaking van orde en veiligheid, ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen en ter bescherming van bedrijfseigendommen, ter beveiliging van toegang tot gebouwen en locaties, om toezicht en naleving van de (arbo-, milieu-) voorschriften op de locaties te borgen en ten behoeve van  het vastleggen van mogelijke incidenten. Daarnaast kunnen de camerabeelden worden gebruikt voor het aanbieden van hulp, het opsporen van, en/of het ingrijpen bij misstanden of strafbare feiten. De beelden kunnen worden gebruikt als bewijsmateriaal in gerechtelijke procedures. De camera’s zijn niet bedoeld ter monitoring van de medewerkers. Tenslotte kunnen er camera’s geplaatst worden om de voortgang van bouwwerkzaamheden op een locatie in beeld te brengen (hiervoor kunnen timelaps camera’s ingezet worden).
Daar waar camera’s zijn geplaatst worden medewerkers, bezoekers en andere derden hierover middels borden bij de entree van de gebouwen en terreinen geïnformeerd. Bij onbemande ABS-locaties registreren de camera’s de bezoekersaantallen middels kentekenregistratie.

Taken en verantwoordelijkheden

Het cameratoezicht vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van HVC. HVC draagt er zorg voor dat de opnamesystemen worden beheerd en gecontroleerd.
Op een aantal locaties kunnen de camerabeelden real time gemonitord worden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake tijdens de onbemande openingstijden van ABS-locaties en tijdens de vol continudiensten bij de verbrandingsinstallaties van HVC (locatie Alkmaar en Dordrecht). Daarnaast vindt tijdens onderhoudsstops real time monitoring plaats bij werkzaamheden in besloten ruimtes (mangatbewaking).
Het real time kunnen inzien van camerabeelden kan plaatsvinden door daarvoor door HVC aangewezen functionarissen en/of kan zijn uitbesteed aan regionale bewakingsdiensten of gespecialiseerde dienstverleners. Het cameratoezicht vindt plaats in overeenstemming met wet- en regelgeving. Dit protocol is daarvan een uitwerking.

Naast beveiligingscamera’s, kunnen ook een zogeheten time-lapse camera worden geplaatst. De time-lapse beelden worden ingezet voor interne- en externe communicatie. Deze camera’s worden voornamelijk tijdens bouwwerkzaamheden ingezet en maken gedurende de bouwperiode foto’s van de voortgang van de bouwwerkzaamheden.  Deze beelden worden vervolgens als een korte film achter elkaar gemonteerd en gebruikt als informatiemateriaal over de totstandkoming van installaties of inrichtingen. Op de beelden zijn personen onherkenbaar in beeld.

 

Privacy van medewerkers, bezoekers en andere derden

HVC zorgt ervoor dat medewerkers, bezoekers en andere derden duidelijk worden geïnformeerd dat cameratoezicht wordt toegepast, onder andere door het plaatsen van informatieborden en stickers. De informatieborden of stickers worden op duidelijk zichtbare plaatsen aangebracht in een complex.

 

Inzage in opgenomen beeldmateriaal

In principe heeft een betrokkene alleen recht op inzage in beeldmateriaal waarop hij/zij te zien is. HVC kan beslissen dat geen inzage wordt gegeven indien andere belangen, in het bijzonder indien de rechten en vrijheden van anderen of van HVC, worden geschaad.

Wilt u een beroep doen op uw inzagerecht? Mail dan naar onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@hvcgroep.nl. U ontvangt dan per mail van ons een formulier “Verzoek om inzage beelden cameratoezicht”. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Bij een aanvraag tot inzage van beelden dient de betrokkene de locatie, het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt aan te geven. Bijvoorbeeld tussen 21.00 uur en 21.15 uur. Binnen vijf werkdagen na een aanvraag tot inzage van beeldmateriaal beslist HVC of het beeldmateriaal ter beschikking wordt gesteld aan de betrokkene.
HVC kan voor inzage en het beschikbaar stellen van een digitale kopie van het beeldmateriaal een vergoeding in rekening brengen.

De bewaarperiode van de beelden is afhankelijk van de aanwezige opslagcapaciteit op diverse locaties. Deze varieert van 7 dagen tot maximaal 4 weken. Na de ingestelde bewaartermijn wordt het beeldmateriaal automatisch gewist. Het beeldmateriaal kan dan uiteraard niet meer worden ingezien. Om uw verzoek tot inzage te kunnen uitvoeren vragen wij u daarom tijdig het inzageformulier bij ons ingevuld in te dienen.
Indien zich een incident heeft voorgedaan of wanneer een verzoek door de politie wordt gedaan, stelt HVC het relevante beeldmateriaal veilig voor de duur die daarvoor nodig is: de camerabeelden van het incident worden bewaard totdat het incident is afgehandeld.

Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal

In principe zijn de beelden die verwerkt worden slechts toegankelijk voor de daartoe aangewezen functionarissen dan wel daartoe gemachtigde organisaties (hieronder vallen ook de aangewezen functionarissen bij dochters en deelnemingen van HVC). HVC kan beeldmateriaal verstrekken aan derden, bijvoorbeeld aan organen belast met handhaving of een verzekeringsmaatschappij, als dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een (schade)incident. Ook kan HVC beeldmateriaal (doen) gebruiken in (civiel)rechterlijke procedures, indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een incident.

HVC maakt bij het verstrekken van beeldmateriaal aan derden steeds een afweging tussen de privacybelangen van de personen die in beeld zijn en de belangen die gediend zijn bij de verstrekking van dit beeldmateriaal.

Beeldmateriaal wordt aan de politie verstrekt indien hierom uitdrukkelijk door de politie wordt verzocht. De politiefunctionaris die de beelden in ontvangst neemt moet zich hiervoor bij HVC legitimeren. De politiefunctionaris tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en het integer gebruik hiervan (conform instructies/beleid van de politie).

Camerasysteem en beveiliging

Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. De opnameapparatuur is beveiligd en bevindt zich op servers die zich bevinden op locaties van HVC. Het beeldmateriaal wordt maximaal 4 weken bewaard, tenzij sprake is van een incident dat langer bewaren van het beeldmateriaal rechtvaardigt.

HVC gebruikt zichtbare camera’s in de algemene ruimtes en besloten ruimtes en maakt duidelijk melding van de opnames. HVC gebruikt niet-zichtbare camera’s voor zover dit noodzakelijk is om de doelstellingen voor cameratoezicht te bereiken en dit in lijn is met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Informatieverstrekking

Dit protocol is via de website van HVC beschikbaar voor iedereen die daarin is geïnteresseerd.

Klachten

Klachten over het cameratoezicht en/of afhandeling van verzoeken tot inzage kunnen worden ingediend bij HVC via het eerder aangegeven mailadres. Wanneer wij in onderling overleg niet tot een oplossing komen, kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

 

Dit protocol is voor het laatst bijgewerkt op: 4 oktober 2023