tekening van huizen en bedrijven. Daaronder de diverse grondlagen en leidingnetwerk om warm water die in de grond zit te vervoeren naar huizen en bedrijven om ze te voorzien van warmte

We onderzoeken mogelijkheid voor aardwarmte in Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Aardwarmte is een goed en betrouwbaar alternatief voor fossiel gas en kan een forse bijdrage leveren aan de lokale verduurzaming. Daarom gaan we de potentie voor aardwarmte in de IJmondgemeenten gedetailleerd in kaart brengen. Een opsporingsvergunning voor aardwarmte van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is toegekend. We gaan verkennen óf en onder welke voorwaarden de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

Dinsdag 8 januari 2019

Aardgasvrije toekomst

De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig aardgasvrij moet zijn. Dat is een enorme opgave waarbij alle Nederlandse gemeenten een belangrijke rol gaan vervullen. Ruim 7 miljoen huishoudens moeten in Nederland van het aardgas af omdat aardgas een fossiele brandstof is die verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. We moeten daarom over op een nieuwe manier van verwarmen, douchen en koken.

Warmtenet IJmond

De realisatie van een warmtenet IJmond is een grote wens van de regio. In de IJmondgemeenten (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) wordt de haalbaarheid van een regionaal warmtenet al enige jaren onderzocht. Dit warmtenet zou een schaalsprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond en een belangrijke bijdrage leveren aan de regionale klimaatdoelstellingen. Naast een nieuw te ontwikkelen aardwarmtebron kan het warmtenet ook worden gevoed met aardwarmte van de bestaande bron van Floricultura en restwarmte van Tata Steel. Ook worden de mogelijkheden van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) en riothermie onderzocht. Riothermie is een technologie die thermische energie terugwint uit het afvalwater, dankzij een warmtewisselaar om het riool. Met deze warmte kunnen gebouwen in de omgeving gasloos worden verwarmd én gekoeld.

Onderzoek potentie aardwarmte

We gaan onderzoeken of er warm water in de grond zit. Hoe we dit op veilige en verantwoorde wijze kunnen benutten voor het verwarmen van woningen, bedrijven en kassen. Het onderzoek brengt in beeld hoeveel warmte te winnen is, met welke risico’s we rekening moeten houden en of deze beheersbaar zijn. We hebben de vergunning in overleg met de IJmond gemeenten aangevraagd. TNO, toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de Mijnraad hebben positief geadviseerd. De opsporingsvergunning is daarom verleend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Wat er gaat gebeuren

In Nederland is al veel kennis over de (diepe) ondergrond beschikbaar. In het verleden zijn namelijk al veel onderzoeken en boringen gedaan naar de diepe ondergrond voor olie- en gaswinning. Al deze informatie is online beschikbaar en gaan we gebruiken. Marco van Soerland (manager warmte HVC): “Het ontvangen van de opsporingsvergunning is een mooie stap in dit proces. De IJmondgemeenten erkennen de duurzaamheidsopgave en zien het belang om geothermie op een veilige en maatschappelijk verantwoorde manier te winnen. Door samen een opsporingsvergunning aan te vragen, blijft de regie op de ondergrond door de gemeente geborgd. Met deze vergunning krijgen we het exclusieve recht om binnen dit gebied de aanwezigheid en de haalbaarheid van aardwarmte te onderzoeken.”

Aardwarmte en HVC

Momenteel nemen we deel aan een aardwarmteproject voor tuinders in de omgeving van Naaldwijk in Zuid-Holland (Trias Westland). Met de boring naar aardwarmte is veel praktijkervaring opgedaan met mijnbouwkundige processen. We hebben inmiddels de nodige kennis in huis. Denk aan geologen en operationele medewerkers met veel ervaring met het ontwerpen en realiseren van putten in geothermie-, olie- en gassector. We gaan er vanuit dat we de komende 5 jaar bij de aangesloten gemeenten een grote verduurzamingsslag maken door de winning aardwarmte voor woningen en bedrijven.

Geruime tijd leveren we warmte via warmtenetten in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Dordrecht en Zaanstad aan duizenden woningen en bedrijven (12.000 woningequivalenten). Duurzame bronnen, zoals aardwarmte en Thermische Energie uit Oppervlaktewater TEO) geven ons de mogelijkheid om warmtenetten te ontwikkelen in andere gemeenten, dan Alkmaar en Dordrecht. De afgelopen maanden verkregen we meerdere opsporingsvergunningen voor aardwarmte, namelijk in de regio Alkmaar, Den Helder, Lelystad en in Monster (Westland).  

Gerelateerd nieuws