overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Alkmaar

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. We leggen je graag uit hoe wij dat doen.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. En vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. Bekijk welke cookies we gebruiken en waarvoor we dat doen.

 

Bescherming persoonsgegevens

Wij beschermen de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt. HVC werkt conform haar privacyverklaring en de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Informatiebeveiliging

Wij bewaren je persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving. Hiermee bieden wij bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot die gegevens door onbevoegden. De beveiligingssystemen van de servers testen wij regelmatig. Wij houden ons aan de meldplicht datalekken.

Meldplicht datalekken


De AVG vereist dat eventuele datalekken door de verwerkingsverantwoordelijke van de data worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, voor zover het datalek leidt tot een risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Indien HVC als verwerker betrokken is bij een datalek (bijvoorbeeld in haar hoedanigheid als afvalinzamelaar namens de gemeente) dan zal de melding van een datalek worden gedaan door de voor die verwerking verantwoordelijke instantie (bijvoorbeeld een gemeente). Wanneer HVC zelf verwerkingsverantwoordelijke is dan zal zij zelf de melding verzorgen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming


De functionaris gegevensbescherming (FG) ziet er op toe dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgaan en deze goed worden beschermd. HVC heeft mevrouw Elisabeth Loudon als FG aangesteld. Voor het melden van een datalek kunt je bij haar terecht via: 

Wijzigingen

HVC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Komt je iets tegen dat niet correct is of verouderd? Suggesties voor verbetering? Laat het ons weten via communicatie@hvcgroep.nl 

Copyright

Informatie van de www.hvcgroep.nl mag worden overgenomen of gepubliceerd door derden, mits er sprake is van een bronvermelding. Logo’s of elementen daaruit mogen niet worden verveelvoudigd, elektronisch opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HVC.