Groenteteler op zijn land

Modernisering en uitbreiding gft-verwerking

Op onze locatie in Middenmeer verwerken wij groente-, fruit- en tuinafval (gft) tot compost en groen gas. Van gft en etensresten maken we zo waardevolle nieuwe producten. Om meer processen binnen te kunnen gaan uitvoeren en tegelijk meer gft te kunnen verwerken, willen we de composteerinstallatie moderniseren en uitbreiden.

waarom gaan we aan de slag

Door de composteerinstallatie in Middenmeer te moderniseren kunnen we meer processen binnen uitvoeren. We bereiken tegelijk milieuwinst, omdat we van een groter deel van de reststromen zelf bijvoorbeeld compost kunnen maken. Dit is ook een goed moment om de installatie uit te breiden om de groei van gft die we bij inwoners inzamelen te kunnen verwerken.

meer compost voor de telers.

Door de modernisering en uitbreiding kunnen we meer compost produceren. Groentetelers gebruiken onze compost op hun land voor hun gewassen zoals aardappelen en groenten. Groenten en aardappelen die wij daarna weer op ons bord hebben en waarvan de restjes weer als compost voeding zijn voor onze volgende maaltijd. Compost verbetert de bodemkwaliteit en daarnaast legt compost CO2 vast in de bodem. Compost zorgt er ook voor dat zuurstof en water beter worden opgeslagen in de bodem. De wortels krijgen daardoor meer voedsel, zuurstof en water, waardoor ze beter groeien. 

Doordat inwoners het gft van het restafval goed scheiden kunnen we dit waardevolle product maken. En met het groene gas dat we uit het gft halen kunnen we bijvoorbeeld huizen duurzaam verwarmen in plaats van met aardgas.

quote-modernisering-middenmeer
aanpassingen installatie middenmeer

wat gaat u ervan merken?

Als u in de omgeving van onze composteerinstallatie woont, dan kunt u van deze modernisering en uitbreiding het volgende merken: 

Geluid
Doordat we meer gft gaan verwerken, komen er dagelijks extra vrachtwagens met gft en voor het afvoeren van de stromen die op een ander plek verder worden verwerkt. Maar we verplaatsen ook geluidsbronnen naar binnen. 

Geur
Er verdwijnen geurbronnen doordat we met de modernisering activiteiten naar binnen verplaatsen. Daarnaast vergroten we het luchtbehandelingssysteem, bouwen we de nieuwe hal tegen de bestaande hal aan en verminderen we het buiten opslaan van gft (afgedekt inkuilen). 

van gft tot groen gas en compost
Close
van gft tot groen gas en compost

acht stappen naar de vergunning

We zetten een aantal stappen om een vergunning voor de modernisering en uitbreiding van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te verkrijgen, zodat we de aanpassingen kunnen gaan uitvoeren. We betrekken hierbij onze omgeving, bijvoorbeeld door het organiseren van een informatiebijeenkomst.

 • voorbereiding vergunning – geen milieu-effectrapportage
  • De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geeft omgevingsvergunningen uit. Zij bepalen ook of het nodig is om een milieu-effectrapportage (m.e.r.) te maken. Omdat er geen mogelijke, belangrijke nadelige milieugevolgen zijn aan onze plannen, heeft de Omgevingsdienst aangegeven dat het niet nodig een m.e.r. op te opstellen.
 • aanvragen vergunning bij de Omgevingsdienst
  • Op 5 mei 2023 vroegen we de vergunning aan bij de Omgevingsdienst. Zij beoordelen deze en nemen hier een besluit over.
 • voorlopig besluit over de vergunning
  • De Omgevingsdienst heeft het voorlopige besluit genomen dat ze de vergunning van plan zijn af te geven. Dit heet een ontwerpbesluit. U kunt dit besluit van 12 juni tot 24 juli 2024 inzien op officielebekendmakingen.nl.
 • informatiebijeenkomst voor omwonenden
  • Op 2 juli 2024 organiseren wij van 16:00 - 20:00 uur een informatiebijeenkomst. Wij leggen dan onze plannen uit en u kunt ons uw vragen stellen.
 • inspraakprocedure en mogelijkheid tot geven van zienswijzen
  • Op het ontwerpbesluit van de Omgevingsdienst kunt u een reactie geven, een zogenaamde zienswijze. Deze wordt dan meegenomen in de definitieve beslissen over het afgeven van een vergunning. Een zienswijze indienen kan tot 6 weken na de bekendmaking van het ontwerpbesluit, via de gemeente Hollandse Kroon.
 • definitief besluit over de vergunning
  • De Omgevingsdienst neemt een definitief besluit. Zij maken dit bekend op officielebekendmakingen.nl. Het besluit kunt u 6 weken inkijken op het gemeentehuis van Hollands Kroon. Neem hiervoor contact op met deze gemeente.
 • mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank
  • Tegen het definitieve besluit kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de rechtbank. U bent een belanghebbende als u direct door het besluit geraakt wordt in uw belangen. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze op het ontwerpbesluit heeft doorgegeven.
 • definitieve vergunning
  • Heeft de rechtbank geen bezwaren ontvangen? Dan verleent de Omgevingsdienst de vergunning. Als er wel bezwaren zijn, zal dit later zijn.

Gerelateerde projecten

Geen resultaten gevonden.