Afbeelding van een witte radiator die warmte afgeeft

Warmte etiket 2020

Het warmte etiket 2020 geeft weer van welke bronnen de warmte van HVC afkomstig is. Het geeft ook aan wat de milieugevolgen zijn. Denk aan de CO2-besparing en het percentage van de warmte die duurzaam opgewekt is.

Bijdrage aan verduurzaming

Het benutten van warmte uit de bio-energiecentrale in Alkmaar en de afvalenergiecentrale in Dordrecht draagt bij aan het realiseren van landelijke doelstellingen op het gebied van duurzame energie. Binnen HVC zijn wij hard aan de slag om nieuwe duurzame bronnen te ontwikkelen zoals geothermie en warmte uit oppervlaktewater. Ons doel is om onze huidige en toekomstige warmtenetten nog duurzamer te maken.

Energiebronnen en milieugevolgen

Tabel met beschrijving van energiebronnen
Energiebronnen Regio Alkmaar Dordrecht Assendelft
aantal aansluitingen 6.448 1.601 1.185
bio-energiecentrale 79% - -
afvalenergiecentrale 21% 96% -
gasmotor (wkk) - - 69%
gasketels - 4% 31%

 

Tabel met beschrijving van milieugevolgen
Energiebronnen Regio Alkmaar Dordrecht Assendelft
warmtelevering GJ totaal 405.673 158.527 32.789
CO2-besparing (ton per jaar) 19.870 6.848 -361
duurzaam opgewekt 89% 67% 0%
CO2-reductie ten opzichte van
HR gasketel
84% 74% -19%
CO2-uitstoot kg/GJ levering 9,52 15,3 69,5

 

 

Verantwoording cijfers

Innoforte voerde een controle uit op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2020. De vermeden CO2-uitstoot die in het warmte etiket van HVC staat , is het resultaat van gevalideerde berekeningen. Deze berekeningen zijn uitgevoerd op basis van het rapport “Voorstel voor inhoud van de rapportageverplichting onder de Warmtewet”, opgesteld door Harmelink consulting voor RVO en het ministerie van EZK op 11 februari 2020.