Boortoren en boorkop om mee naar aardwarmte te kunnen boren

Energietransitie

Over van fossiele brandstoffen naar duurzame elektriciteit en warmte. Wij helpen gemeenten en waterschappen met het realiseren van hun ambities op het gebied van duurzame energie. Vanaf het geven van advies en het verkennen van mogelijkheden voor duurzame opwekking tot en met het ontwikkelen, realiseren en de exploitatie. 

Wat wij doen

Als betrokken en betrouwbare partner werken wij aan lokale en wijkgerichte projecten waarbij maatschappelijk rendement hand in hand gaat met een professionele kijk op de energietransitie. Wij hebben veel kennis in huis en ervaring met grote, complexe duurzame energieprojecten. De ontwikkeling en realisatie doen wij altijd in goed overleg met betrokken partners en de omgeving.

Over op warmte

Om de klimaatdoelstellingen te halen moet Nederland van fossiele energiebronnen zoals aardgas af en overstappen op duurzame bronnen voor verwarmen, koken en douchen. Wij zoeken verbinding met gemeenten, woningcorporaties en andere partners om te verkennen of een lokaal duurzaam warmtenet hierin een rol kan spelen. Wij hebben ruime ervaring in het ontwikkelen van nieuwe warmtenetten, en het uitbreiden en verduurzamen van bestaande warmtenetten. Naast bestaande warmte die vrijkomt bij onze bio- en afvalenergiecentrales, benutten we ook aardwarmte als bron voor warmtenetten.

Gemeenten ondersteunen wij onder andere met de volgende activiteiten:

  • Haalbaarheidsonderzoek warmtenet: we onderzoeken of een warmtenet technisch en ook economisch haalbaar is; én of het maatschappelijk gezien de meest verantwoorde oplossing is
  • Bronnenstudie: lokale warmte kan via verschillende bronnen gewonnen worden. Aardwarmte en aquathermie zien wij als meest duurzame bronnen. Bij aardwarmte (ook wel geothermie genoemd) wordt warmte uit de diepe aardlagen gehaald. Aquathermie is de techniek om warmte te winnen uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater
  • Realisatie warmteproject: als een warmtenet de oplossing blijkt te zijn om ‘van gas los’ te komen, realiseren wij een warmte-infrastructuur die de warmte uit de duurzame bron vervoert naar woningen en gebouwen zoals ziekenhuizen, zwembaden, scholen en zorginstellingen

Wind- en zonne-energie opwekken

Met het ontwikkelen en realiseren van zonne- en windenergieprojecten zorgen we voor verduurzaming van de elektriciteitsproductie in het gebied van onze aandeelhoudende gemeenten en waterschappen. Dit doen wij in samenwerking met een brede reeks aan partners. De projecten bevinden zich op/nabij stortplaatsen, waterzuiveringsinstallaties, waterkeringen, industrieterreinen en in woonwijken. Bij elk project wordt met maatwerk de optimale mix van techniek, omgeving en samenwerkingsmodel gevonden. Om inwoners mee te laten profiteren van de opbrengsten van een wind- of zonnepark, organiseren wij financiële participatie.