Las werkzaamheden bij de aanleg van het warmtenet

Veelgestelde vragen over warmtenet Alkmaar

Hier vind je alle veelgestelde vragen over de aanleg van het warmtenet. Staat je vraag er niet tussen neem dan contact met ons op. 

Gebruik en aansluiting woning

Selecteer voor antwoord

In Nederland gaan we stap voor stap van het vertrouwde aardgas af en gebruik maken van duurzame warmtebronnen. Warmte van HVC is een slim en duurzaam alternatief. Op deze pagina leggen we uit hoe het warmtenet werkt.

Selecteer voor antwoord

Als warmteleverancier moet HVC voldoen aan de leveringsplicht. Deze plicht staat in de Warmtewet, die er speciaal is om consumenten met een warmtenetaansluiting te beschermen. Daarom heeft HVC altijd een extra installatie achter de hand. Deze zogenaamde back-up-installatie schakelt HVC in als de warmtebron in onderhoud is. Of als er een storing optreedt. Ook kan HVC deze installatie aanzetten als de warmtevraag extreem hoog is. Bijvoorbeeld als het in de winter meer dan 10 graden vriest. Zo garandeert HVC dat u altijd voorzien bent van warmte. De warmtenetten van HVC zijn heel stabiel gebleken en hebben een hoge leveringszekerheid. De afgelopen jaren zijn er dan ook geen grote storingen geweest bij de bestaande warmtenetten.

Selecteer voor antwoord

Een warmtenet aanleggen wordt in fases gedaan. Dat kan soms wel jaren duren. De aanleg van het warmtenet is daarmee een grote investering. In eerste instantie worden daarom flatgebouwen en complexen zoals scholen, ziekenhuizen, zorgcentra, kantoorgebouwen etc. aangesloten op het warmtenet.  huurders Een woningcorporatie neemt samen met haar huurders het besluit of zij willen aansluiten op het warmtenet. Verschillende factoren spelen daarbij een rol. Bijvoorbeeld of er grote renovatieplannen zijn of dat alleen de (collectieve) cv-ketel toe is aan vervanging. Benieuwd naar de plannen? Neem dan contact op met je eigen woningcorporatie. woningeigenaren Het aansluiten van bestaande particuliere eengezinswoningen op een warmtenet is op dit moment helaas nog erg kostbaar. Er zijn nu nog te weinig subsidiemogelijkheden vanuit de Rijksoverheid om dit betaalbaar te maken. De Rijksoverheid werkt wel aan het beschikbaar stellen van subsidies en leningen.  Alle gemeente in Nederland hebben een Transitievisie Warmte gemaakt. In dat rapport staat per wijk aangegeven welke plannen en (technische) mogelijkheden zij hebben als alternatief voor aardgas. Als woningeigenaar kun je contact opnemen met je gemeente om te achterhalen welke plannen er zijn voor jouw wijk. Veelal vind je deze informatie ook op de website van de gemeente.

Selecteer voor antwoord

huurders Voor huurders geldt dat de woningcorporatie uw woning geschikt maakt voor het warmtenet. Voordat uw woning en uw buurt aan de beurt is krijgt u een persoonlijk bericht hierover. woningeigenaren Om uw woning aardgasvrij te maken is de eerste stap isoleren. Via het energieloket van uw gemeente kunt u persoonlijk advies krijgen over welke maatregelen u het beste kan nemen voor aansluiting op een warmtenet of een andere aardgasvrije oplossing.

Selecteer voor antwoord

Ja, over het algemeen kan een heteluchtverwarmingssysteem worden aangesloten op het warmtenet. De kosten om dit aan te passen voor een aansluiting op het warmtenet verschillen per systeem.

Selecteer voor antwoord

Nee, het warmtenet waarop uw woning is aangesloten is van HVC. HVC zorgt voor de aanleg en het onderhoud van het warmtenet en voor de veilige productie en levering van de warmte aan de klanten. Dat wil zeggen dat HVC de netbeheerder én warmteleverancier in één is. Om consumenten te beschermen is in 2014 de Warmtewet opgesteld. Daarin is onder andere vastgelegd wat de maximale tarieven zijn die een warmteleverancier in rekening mag brengen bij haar klanten. Deze maximale tarieven worden ieder jaar (eind december) voor het daaropvolgende jaar vastgesteld door de overheid (ACM). Bekijk de video met uitleg.

Selecteer voor antwoord

Nee. Bij het verwarmen van een woning via het warmtenet zijn twee partijen actief: HVC en een installatiebedrijf (koopwoning) of de verhuurder van een woning. HVC zorgt voor:
 • de productie en (monitoring van) levering van warmte aan de woning.
 • de aanleg en onderhoud van het warmtenet.
 • de warmte-unit en warmtemeter (inclusief de verleende service bij een storing) die warmte aflevert aan de binnenhuisinstallatie van de woning.
De warmte-unit is in principe onderhoudsvrij. Eventuele onderhouds- of vervangingskosten van de warmte-unit zijn in de huurprijs (vastrecht) inbegrepen. Het installatiebedrijf of verhuurder zorgt voor:
 • de binnenhuisinstallatie en het installeren ervan (thermostaat, radiatoren/vloerverwarming/convectoren, drukvat, leidingen en kranen).
 • het inregelen en afstellen van de binnenhuisinstallatie. Voor een efficiënt werkende installatie is het erg belangrijk dat deze goed is ingeregeld. Een slechte inregeling kan namelijk zorgen voor minder comfort en een hoger verbruik en kosten.
De binnenhuisinstallatie (denk aan de inpandige leidingen en radiatoren, net als in een gasgestookte situatie) is eigendom van de woningeigenaar of verhuurder. Voor het onderhoud hieraan kan de woningeigenaar een onderhoudscontract afsluiten bij een zelf te kiezen installateur. In geval van een huurwoning is dit de verantwoordelijkheid van de verhuurder. HVC is verantwoordelijk voor de leidingen in de straat,  tot en met de warmte-unit. De gehele installatie en leidingen na de warmte-unit is de verantwoording van de woningeigenaar of verhuurder.

Selecteer voor antwoord

De Rijksoverheid heeft besloten dat alle woningen en andere gebouwen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Om tot een warmtenet te komen is een lang proces. Het hangt ook af van de aanwezigheid van een ‘startmotor’. Een startmotor is een gebruiker van warmte met veel woningen in bezit, zoals bijvoorbeeld een lokale woningcorporatie. Zo kunnen we starten met het aardgasvrij maken van veel woningen.  Woningeigenaren kunnen uiteraard meedenken over verandering van hun warmte. Ze worden daar over geïnformeerd via de gemeente. De gemeente doet dit samen met andere organisaties.

Kosten

Selecteer voor antwoord

De totale kosten om uw woning aardgasvrij te maken hangen sterk af van onder andere het type woning, de locatie van de woning, het bouwjaar, de mate van isolatie en het huidige verwarmingssysteem. Op dit moment zijn alle opties om een woning aardgasvrij te maken kostbaar in vergelijking met de huidige situatie op aardgas. Om uw woning aardgasvrij te maken zijn aanpassingen nodig in en om uw woning. Er is onderscheid te maken tussen:
 • Huisaanpassingen (binnen). Denk aan isolatiemaatregelen, het verwijderen van de gasketel en de gasaansluiting, elektrisch koken (inclusief, indien nodig, andere pannen) en het eventueel aanpassen van het warmteafgiftesysteem in de woning zoals andere radiatoren of het aanbrengen van vloerverwarming.
 • De warmtebron (binnen/buiten). Denk aan het plaatsen van een warmtepomp met bijbehorende installatiewerkzaamheden, of graaf- en installatiewerkzaamheden bij het aansluiten op een warmtenet, en de kosten voor een aansluitbijdrage.
 • Het verbruik (vast en variabel). Dit zijn de verbruikskosten voor bijvoorbeeld meer elektriciteit voor elektrisch koken en het gebruik van een warmtepomp, of het vastrecht en het warmtetarief in het geval van een aansluiting op een warmtenet.

Selecteer voor antwoord

Dit is afhankelijk van de werkzaamheden en verschilt per woningcorporatie. Neem hiervoor contact op met jouw woningcorporatie.

Tarieven en warmteverbruik

Selecteer voor antwoord

Aan de warmte-unit zit een warmtemeter gekoppeld die registreert hoeveel warmte wordt verbruikt en houdt bij:
 • de hoeveel kubieke meters (m3) water die door de warmte-unit stroomt.
 • de aanvoertemperatuur die HVC via het warmtenet aan de woning levert.
 • de retourtemperatuur die vanuit de woning terug het warmtenet in stroomt.
Met deze informatie stelt de warmtemeter het energieverbruik in gigajoules (GJ) vast. Het verbruik kan afgelezen worden via de display van de warmtemeter. De HVC Servicekaart met daarop de uitleg hoe dit werkt, wordt met de warmte-unit meegeleverd. Collectief: In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van een collectief systeem. Hierbij is het verbruik centraal geregeld. U krijgt maandelijks van HVC een energierapport. Hierin staat hoe uw verbruik zich verhoudt tot soortgelijke woningen en gezinssamenstellingen.

Selecteer voor antwoord

De prijs per gigajoule is gestegen in 2023. De belangrijkste redenen:
 • Door de oplopende inflatie is alles duurder geworden.
 • Wij krijgen minder subsidie voor onze duurzame bronnen. Denk aan de bio-energiecentrale in Alkmaar of de afval- en energiecentrale in Dordrecht.
 • De prijzen voor elektriciteit zijn gestegen. We gebruiken elektriciteit om de warmte vanuit onze warmtebronnen naar de klanten te pompen. En op enkele plekken om warmte te maken via warmtepompen.
 • Van alle door HVC geleverde warmte wordt een klein deel met aardgas geproduceerd. Dat is voor de piekmomenten in de winter (als het bovengemiddeld koud is) of als back-up in het geval dat een van onze duurzame bronnen in onderhoud of in storing is.
 

Selecteer voor antwoord

Waarschijnlijk nog wel een aantal jaar. De koppeling tussen de gas- en warmtetarieven is namelijk vastgelegd in de Warmtewet. Op dit moment werkt de overheid aan een nieuwe Warmtewet. Daarin wordt deze koppeling (waarschijnlijk) losgelaten. Wij ondersteunen deze ontwikkeling van harte.

Selecteer voor antwoord

Lees alles over tarieven, tariefbladen en hoe deze tarieven zijn op gebouwd op onze tarieven pagina.

Selecteer voor antwoord

Nee, dit kan niet. De maximale warmtetarieven worden ieder jaar per eind december vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor de verbruikskosten en de vaste kosten. Wij mogen nooit meer vragen dan deze maximale warmtetarieven. Als deze maximale warmtetarieven fors dalen, dan dalen ook de HVC warmtetarieven. Wij bieden daarom geen contracten aan voor bijvoorbeeld drie jaar.

 

Aanleg warmtenet

Selecteer voor antwoord

Door graafwerkzaamheden komt er grondwater in de sleuf te staan. Met behulp van een pomp wordt het grondwater rondom de bouwplaats weggepompt. Het is nodig om het grondwaterpeil naar beneden te brengen, zodat werkzaamheden kunnen plaatsvinden.

Overige vragen

Selecteer voor antwoord

De aanleg van een nieuw warmtenet gaat altijd stapsgewijs en in nauw overleg met de gemeente, ontwikkelaars, woningcorporaties en omwonenden. De aanleg duurt soms een aantal jaar. Ook is er niet altijd direct een duurzame warmtebron beschikbaar, maar moeten de aangesloten woningen toch verwarmd worden. Een tijdelijk (gasgestookte) warmtestation zorgt dan voor de warmte. Hierdoor is het mogelijk om woningen en gebouwen alvast klaar te maken voor een duurzame toekomst. Zo’n tijdelijk warmtestation blijft dienst doen totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is.

Selecteer voor antwoord

Een warmteoverdrachtstation (WOS) is een gebouw in de wijk. In dit station komt de hoofdleiding binnen en van daaruit vertakt het leidingennet met de juiste temperatuur warm water naar de woningen en gebouwen die zijn aangesloten op het warmtenet.

Selecteer voor antwoord

Er zijn alternatieven voor alle apparaten die aardgas gebruiken, die allemaal verschillen in prijs en benodigde aanpassingen. Laat je daarom goed adviseren, door bijvoorbeeld het energieloket van jouw gemeente of een erkende installateur.  Koken op inductie is een goed alternatief. Voor het verwarmen van de woning zijn er alternatieven, zoals een warmtenet of een warmtepomp. Ook zijn er mogelijkheden om in kleinere stappen tot een aardgasvrije verwarming te komen zoals met een hybride warmtepomp. Daarbij wordt de cv-ketel ondersteund door een warmtepomp, zodat aardgas alleen nog nodig is voor het verwarmen van water en de momenten dat de warmtepomp de benodigde warmte niet volledig kan leveren.

Selecteer voor antwoord

Ja. Bedrijven, scholen en andere gebouwen kunnen ook worden aangesloten op het warmtenet. Zij kunnen bij interesse contact opnemen met HVC via het contactformulier.

Contact met HVC

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet in Alkmaar of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Stuur ons je vraag
HVC helm